Dzisiaj jest: 21.10.2021, imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza

Nowe przepisy usytuowania szamba 2019-2020

Dodano: 2 lata temu Czytane: 16834 Autor:
Ilość głosów: 600

W zeszłym roku opublikowaliśmy artykuł dotyczący warunków technicznych i warunki usytuowania zbiornika na szambo, w tym roku postanowiliśmy doprecyzować i podeprzeć się rozporządzeniem.

Nowe przepisy usytuowania szamba 2019-2020

Zdjęcie wykorzystane ze strony producnta szamba-betonowe.expert       
     Każdy przyszły właściciel domu staje przed wyborem związanym z odprowadzaniem ścieków - podłączenie do kanalizacji, czy montaż zbiornika na szambo.  To drugie rozwiązanie może być stosowane tylko wtedy jeśli nie ma możliwości podłączenia się do sieci wodno - kanalizacyjnej.   Jeśli warunki sprawiają, że w grę wchodzi tylko zbiornik na nieczystości, musimy rozważyć najlepszą dla nas opcję - a więc podjąć wybór między zbiornikiem jedno bądź  dwukomorowym.   W znakomitej większości przypadków najlepszym rozwiązaniem będzie szambo jednokomorowe. Szambo dwukomorowe można wybrać, jeśli jest możliwe legalne odprowadzenie części wody ze zbiornika do gleby za pomocą tzw. drenażu.    Należy też pamiętać, że montaż szamba to inwestycja na lata. Warto więc wybrać najkorzystniejszą opcję, nie kierując sie tylko ceną. Zakupiony przez nas zbiornik powinien być wytrzymały, szczelny i co najważniejsze - funkcjonalny. Jego usytuowanie na posesji musimy rozpatrzeć nie tylko pod kątem możliwości przechowywania nieczystości, ale także w odniesieniu do użytkowania placu. Wiąże się to z wyborem odpowiedniej pokrywy - standardowa pokrywa umożliwia ruch pieszych, pokrywa najazdowa pozwala na przejazd.

            Jeśli już wszystkie wątpliwości co do rodzaju i warunków technicznych zbiornika mamy rozwiane, możemy  przystąpić do załatwiania formalności w urzędzie.  

Decydując się na montaż szamba bądź przydomowej oczyszczalni ścieków, musimy spełnić wymogi związane z usytuowaniem zbiornika.   Przepisy te są regulowane przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 
 
 
Rozdział 7. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe
 
§ 34. Usytuowanie zbiorników na nieczystości ciekłe
 
1. Zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być sytuowane tylko na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przy czym nie dopuszcza się ich sytuowania na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz na terenach zalewowych.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do zbiorników na nieczystości ciekłe, dla których została wydana decyzja na podstawie art. 40 zakazy w zakresie ochrony wód ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) lub na podstawie art. 77 zakaz podejmowania niektórych działań na obszarach wód lub szczególnego zagrożenia powodzią ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125 i 534).
 
§ 35. Warunki techniczne zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe
 
Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, doły ustępów nieskanalizowanych oraz urządzenia kanalizacyjne i zbiorniki do usuwania i gromadzenia wydalin pochodzenia zwierzęcego powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przekrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu.
 
§ 36. Odległość urządzeń sanitarnych
 
1. Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie większej niż 4 i podobnych urządzeń sanitarno-gospodarczych o pojemności do 10 m3 powinna wynosić co najmniej:
1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych - 15 m;
2) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 7,5 m.
2. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości, o których mowa w ust. 1, powinny wynosić co najmniej:
1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi - 5 m, przy czym nie dotyczy to dołów ustępowych w zabudowie jednorodzinnej;
2) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 2 m.
3. Odległości pokryw i wylotów wentylacji z dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc większej niż 4 oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników o pojemności powyżej 10 m3 do 50 m3 powinny wynosić co najmniej:
1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń wymienionych w ust. 1 pkt 1 - 30 m;
2) od granicy działki sąsiedniej - 7,5 m;
3) od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 10 m.
4. Właściwy organ w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w porozumieniu z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, może ustalić dla działek budowlanych położonych przy zabudowanych działkach sąsiednich odległości mniejsze niż określone w ust. 1 i 2.
5. Kryte zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe oraz doły ustępowe mogą być sytuowane w odległości mniejszej niż 2 m od granicy, w tym także przy granicy działek, jeżeli sąsiadują z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej, pod warunkiem zachowania odległości określonych w § 31 i § 36.
6. Odległości zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników o pojemności powyżej 50 m3 od budynków przeznaczonych na pobyt ludzi należy przyjmować zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy technicznej, przyjętej przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
 
Warto pamiętać, że zbiorniki na nieczystości o objętości do 10m3 , możemy montować na działce na podstawie zgłoszenia złożonego do urzędu gminy bądź miasta. Natomiast zbiorniki o większej pojemności wymagają przedłożenia wniosku, wykonania projektu oraz pozyskania opinii geotechnicznej odnośnie poziomu wód gruntowych. 
 
 
 
 
Dz.U.2019.0.1065 t.j. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

 
 
Źródło: Redakcja
Dodaj komentarz
Dodaj komentarz Ukryj formularz
Co prawdziwy mężczyzna powinien wybudować?
Odpowiedź na powyższe pytanie: